Gegevensbeleid

/Gegevensbeleid
Gegevensbeleid2018-06-25T11:46:01+00:00

VERZAMELDE GEGEVENS
Wanneer je onze services gebruikt, ga je ermee akkoord dat ons bedrijf enkele van je persoonlijke gegevens verzamelt. Deze pagina is bedoeld om je te informeren over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we deze gebruiken.
We verwerken alleen gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt, we verwerven of verwerken geen gegevens op een geautomatiseerde manier.
Gegevens van derden
Als u persoonlijke gegevens van derden verstrekt, zoals die van uw familie of vrienden, moet u er zeker van zijn dat deze personen voldoende zijn geïnformeerd en hebben ingestemd met de gerelateerde verwerking, op de manier die wordt beschreven in dit beleid.
Gegevens van minderjarigen (minder dan 16 jaar)
Als je jonger bent dan 16 jaar kan je ons noch persoonlijke gegevens verstrekken, noch registreren bij Butti Srl en aanvaarden wij in geen geval enige verantwoordelijkheid voor
eventuele valse verklaringen die je ons verstrekt. Als we het bestaan van valse verklaringen merken, zullen we onmiddellijk de verworven persoonlijke gegevens wissen.

GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS
We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken als je uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, om je te kunnen informeren over activiteiten die verband houden met je interesses.
We gebruiken ze vooral:
om promotionele, commerciële en reclameactiviteiten, die verband houden met evenementen, initiatieven of partnerships van Butti Srl via elektronische post mee te delen.
Voor analyse- en rapportageactiviteiten verbonden met promotionele communicatiesystemen zoals de detectie van het aantal open e-mails, klikken op links binnen de communicatie, het type apparaat dat wordt gebruikt om de communicatie te lezen en het relatief besturingssysteem of de lijst met afmeldingen van de nieuwsbrief.

VERPLICHTE GEGEVENSVERSTREKKING
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is alleen verplicht voor de gegevensverwerking, nodig om de diensten te kunnen verstrekken, die door Butti Srl worden aangeboden (elke weigering om gegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om de service te gebruiken).

GEGEVENSGEMACHTIGDEN
De gegevensbeheerder is Butti Srl in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger pro-tempore, met maatschappelijke zetel in Via S. Mayer 13 – 24034 Cisano Bergamasco (BG) BTW nr. 01900630169
De gegevensbeheerder gebruikt verwerkingsverantwoordelijken om de in punt 1 gespecificeerde doeleinden te bereiken, en een Data Protection Officer (DPO) om te waken over de bescherming van persoonsgegevens.
De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer), overeenkomstig art. 37 van GDPR is mr. Luca Valaguzza.
We herinneren u eraan dat u op elk moment contact kunt opnemen met de DPO en vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en uw privacy kunt sturen door te schrijven naar avv.lucavalaguzza@gmail.com
De gegevens die worden verzameld, in het kader van de levering van de diensten, kunnen worden ter beschikking gesteld van:
Bedrijven die functies vervullen die nauw zijn verbonden met onze diensten en die een belangrijke rol spelen, ook op technisch gebied, zoals bv. serviceproviders van direct marketing en klantenservice, bedrijven die diensten aanbieden zoals archivering, administratie, betaling, facturering evenals administratieve en gerechtelijke autoriteiten, op grond van de wettelijke verplichtingen.
Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen om door sommige van onze serviceproviders te worden verwerkt. In dit geval zorgen we ervoor dat deze overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de huidige wetgeving en dat een geschikt niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd op basis van een adequaatheidsbesluit, standaardclausules bepaald door de Europese Commissie of Binding Corporate Rules.
We zullen in geen geval persoonsgegevens overdragen of verkopen aan derden.

WIJZIGING EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking intrekken door een e-mail te sturen via het formulier op de contactpagina van onze site, met als onderwerp “toestemming en gebruik van persoonlijke gegevens intrekken”.
Je kunt op elk moment je gegevens exporteren door een e-mail aanvraag te verzenden via het formulier op de contactpagina van onze site, met als onderwerp exporteren
van persoonsgegevens.
Je persoonlijke gegevens worden binnen 30 dagen of, indien de export bijzonder ingewikkeld is, binnen drie maanden geëxporteerd.
Elke natuurlijke persoon die onze service gebruikt, kan:
Te allen tijde informatie inwinnen bij de beheerder over het bestaan ​​van zijn persoonsgegevens, de herkomst ervan, de doeleinden en de behandelingsmethode en toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens en de informatie waarnaar wordt verwezen in het Artikel 15 van GDPR. Hij kan de bijwerking, rectificatie, integratie, verwijdering van zijn gegevens eisen en de beperking van de gegevensverwerking in het geval dat één van de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR optreedt. Hij kan transformatie naar een anonieme vorm eisen of persoonsgegevens blokkeren die in strijd met de wet zijn behandeld, inclusief de gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of vervolgens zijn verwerkt. Hij kan zich geheel of gedeeltelijk om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens, hoewel relevant voor het doel van de verzameling en verwerking van de verstrekte persoonsgegevens met het oog op commerciële informatie of verzenden van reclame of direct verkoopmateriaal, m.a.w. voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie. Elke gebruiker heeft ook het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór intrekking is gegeven. Hij heeft het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen, die bewust en actief werden verstrekt of door de activiteiten werden gegenereerd, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Hij kan een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens in Italië.

BEWARING VAN GEGEVENS
Voor analyse-doeleinden, gericht op de ontwikkeling en verbetering van de service, kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker onderworpen zijn aan dezelfde bewaarperiode.
Voor direct marketing- en profileringsdoeleinden bewaren wij uw gegevens maximaal voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving (respectievelijk 24 en 12 maanden).
Facturen, boekhoudingsdocumenten en transactiegegevens worden 11 jaar bewaard, krachtens de wet (inclusief belastingverplichtingen)
Als de betrokkene zijn recht op vergetelheid wilt uitoefenen d.m.v. een expliciet verzoek om zijn gegevens te wissen, herinneren wij u eraan dat deze gegevens niet langer dan 12 maanden, vanaf de datum van het verzoek, in een beschermde vorm en met beperkte toegang enkel zullen worden bewaard voor het vaststellen en bestraffen van misdrijven en vervolgens onherroepelijk veilig of geanonimiseerd zullen worden gewist.
Tot slot herinneren we u eraan dat voor dezelfde doeleinden de gegevens met betrekking tot elektronisch verkeer, met uitzondering van de inhoud van de communicatie, niet langer dan 6 jaar worden bewaard vanaf de datum van communicatie, overeenkomstig art. 24 van de wet nr. 167/2017, die de EU-richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding heeft omgezet.

WIJZING BELEID
Dit beleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Indien door de beheerder substantiële wijzigingen worden aangebracht in het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker, zal deze de gebruiker op de hoogte stellen door een duidelijke publicatie op zijn webpagina’s of op een andere vergelijkbare manier.